Systém kontroly stavby

Systém kontroly stavby poskytujeme zpravidla při liniových stavbách nebo rekonstrukcích silnic a mostů. Videozáznam je vyhotoven pomocí mobilního monitorovacího zařízení, které několikrát za den zachytí probíhající práce na monitorovaném úseku. Pořízený videozáznam obsahuje záznam činnosti na stavbě v konkrétních staničeních a směr pohybu mobilního monitorovacího zařízení.

Následně dochází k důkladné kontrole videozáznamů našimi zaměstnanci, který sledují soulad prací s týdenním plánem prací, BOZP a následně vytváří pravidelné reporty, které poskytují přehledný obraz o postupu prací na stavbě a případně můžou pomoci objasnit zpoždění ve vztahu k harmonogramu prací, případně při objasňování pracovních úrazů.